Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Sammanfattning

  • Omsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 5 135 KSEK (5 046 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till – 398 KSEK (173 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2018 uppgick till – 0,07 SEK (0,04 SEK)

Resultatkommentar  

  • Omsättningen för första kvartalet 2018 är den högsta omsättningen för ett första kvartal hittills för Zenicor.
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 var negativt, beroende på kostnader förknippade med rekryteringar samt ett fortsatt ökat fokus på expansion och internationalisering.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

  • I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment). Detta projekt är en vidareutveckling av Zenicors arbete med optimerad vårdkedja för tidig diagnos som bedrivits i Finland under 2017. Som ett resultat av EU´s bedömning fick Zenicor i februari 500 000 SEK från Vinnova för att fortsätta arbetet med internationalisering av konceptet.
  • I februari 2018 genomförde bolaget en riktad nyemission till de två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle Småbolagsfond och tillfördes därmed 19 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Zenicor har blivit utvalt som leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är det största screeningprojektet i världen med syfte att förebygga stroke. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i projektet. Detta är den enskilt största affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK över en period på tre år.

VD har ordet:

Fortsatt expansion och fullt fokus framåt 

Under årets första kvartal har vi fortsatt att växa samtidigt som vi har investerat i framtiden. Vår omsättning var den högsta hittills för ett enskilt första kvartal. Resultatmässigt påverkades vi bland annat av ökade personalkostnader till följd av förstärkning av organisationen och nyrekryteringar.

Under kvartalet har vi dessutom arbetat intensivt med att planera för hur vi bäst ska möta det allt större intresset inom stroke prevention. Ett viktigt steg för oss var den riktade nyemissionen som genomfördes till två institutionella investerare. Kapitalet från emissionen gör att vi nu i än större omfattning kan genomföra offensiva satsningar och växa oss starkare på befintliga marknader samtidigt som vi kan hålla ett högt tempo i expansionen till nya marknader.

Ett rejält steg togs när vi i hård konkurrens med samtliga internationella aktörer på marknaden valdes som leverantör till världens hittills största screeningprojekt. Projektet genomförs av Cambridge University i Storbritannien och finansieras av den brittiska forskningsmyndigheten NIHR. Totalt kommer omkring 300 primärvårdsenheter inom hälsovårdsorganisationen NHS i England ingå i projektet som omfattar 120 000 personer. Projektet, som löper över tre år, är Zenicors hittills största och visar tydligt att screening i syfte att förebygga stroke får allt högre prioritet. Detta bekräftar även Zenicors unika position som ledande inom screening för förmaksflimmer.

Mot bakgrund av den allt snabbare marknadstillväxten har vi arbetat fram en strategisk agenda där vi tydliggör våra framtida fokusområden. Våra övergripande fokusområden är fortsatt geografisk expansion, att etablera fler partnerskap, tydlig fokusering på valda segment, produktutveckling samt hur vi ska växa som företag.

Utifrån den marknadstillväxt vi ser i dag och Zenicors starka position kan vi göra bedömningen att vi inom tre till fyra år kan nå en omsättning på över 50 miljoner kronor och med en potential att på åtta till tio års sikt nå en omsättning på uppemot 500 miljoner kronor.

Väl mött till fortsättningen av 2018 och vårt arbete med att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke” under vår slogan ”15 years of stroke prevention”!

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor och Zenicor tum-EKG

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom hjärtdiagnostik och strokeprevention. Zenicor tum-EKG är ett system för tidig diagnos av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier och används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Flera studier har visat att Zenicor tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

Zenicors lösning består av en handhållen apparat (Zenicor tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2018-03-31) uppgick antalet anställda till arton personer.

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt

Resultat Q1 2018 
Resultatet per aktie för perioden uppgick till – 0,07 kr.
Antalet utestående aktier är 5 636 122.

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Aktietorgets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2017).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2017).

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalts under perioden enligt marknadsmässiga villkor.

Finansiella utvecklingen
Den ökade omsättningen härrör till ökad försäljning på Zenicors marknader. Inga större investeringar har gjorts under perioden.

Granskning 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport för det andra kvartalet 2018 publiceras 2018-08-17
Delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 publiceras 2018-11-16
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras 2019-02-15
Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se

Stockholm 2018-05-18

Marie Öberg Lindevall, styrelseordförande
Mats Palerius, VD och styrelseledamot
Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot

Gundars Rasmanis, styrelseledamot
Sonny Norström, styrelseledamot
Marie Rudberg, styrelseledamot

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB

Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
Tel: 070-561 55 64
Mail: mats@zenicor.se
<a href="http://www.zenicor.se” target=”_blank”>www.zenicor.se