Delårsrapport kvartal 1, 2021-01-01 – 2021-03-31

Sammanfattning

 • Omsättningen för första kvartalet 2021 uppgick till 5 046 KSEK (5 938 KSEK)
 • Rörelseresultatet för första kvartalet 2021 uppgick till 536 KSEK (1070 KSEK)
 • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2021 uppgick till 0,10 SEK (0,19 SEK)

Kommentarer

 • Omsättningen för första kvartalet 2021 minskade med 15 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, beroende på senarelagd nyförsäljning i samband med effekter av Corona-krisen.
   
 • Rörelseresultatet för första kvartalet var, trots en minskad omsättning, positivt, vilket innebär positivt resultat för femte kvartalet i följd.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 1 januari 2021 bildades det helägda dotterbolaget Zenicor Medical Systems Ltd med säte och kontor i London, Storbritannien. Till General Manager för det nya brittiska bolaget utses Caroline Mellstig Theimer, tidigare Business Development Manager och ansvarig för Zenicors verksamhet i Storbritannien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Den 23 april presenterade Karolinska Institutet resultaten från Strokestop-studien, som visar att screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG kan förhindra tusentals strokefall. Detta är första gången som nyttan med screening för förmaksflimmer genom minskat antal stroke har påvisats. Nästa steg är att forskarna ska sammanställa en hälsoekonomisk analys som underlag för att Socialstyrelsen ska kunna utvärdera införandet av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.
   
 • Den 5 maj meddelas att den fjärde och sista randomiserade fasen av screeningstudien SAFER har inletts i Storbritannien. Den första personen av de totalt planerade 120 000 deltagarna har inlett en tre veckors screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Resultatet från SAFER-studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Storbritannien.

VD har ordet:

Nyttan med screening påvisad för första gången

Resultaten från femårsuppföljningen av Strokestop I har presenterats och som första studie i världen kunde forskargruppen visa att screening för förmaksflimmer reducerar antal stroke. För varje årskull 75/76-åringar som screenas i Sverige skulle tusentals fall av stroke kunna undvikas. Att Zenicor-EKG har använts i studien gör att vi har en unik möjlighet och position när nationella screeningprogram införs.

För att ytterligare förbättra nyttan med screeningprogram konstaterade forskargruppen i Strokestop att det är viktigt att öka andelen personer som deltar i screeningen och att nå fler deltagare, i synnerhet de med lägre socioekonomisk ställning. Ett mycket effektivt sätt att nå fler är att göra screeningmetoden tillgänglig i primärvården, närmare individerna. Det är precis det som görs i den stora brittiska screeningstudien SAFER, där också Zenicor-EKG är vald metod, samt även i Zenicors digitala patientnära vårdkedja. Genom lyckade resultat från SAFER, som precis inlett den fjärde och avslutande fasen, och genom fortsatt spridning av Zenicors vårdkedja för arytmiutredning, stärker vi Zenicors position ytterligare inför framtiden.

För att underlätta för framtida screeningprogram arbetar Zenicor även tillsammans med Karolinska Institutet och Cambridge University för att utveckla AI-stöd. Syftet med detta är att göra det enklare att identifiera riskpatienter och att effektivisera processen för en region att screena tusentals individer.

Mycket glädjande nådde Zenicor ett positivt resultat även i första kvartalet 2021, trots en minskning i omsättningen på grund av senareläggning av nya affärer beroende på effekter av pandemin. Vi ser mycket positivt på en fortsatt spridning av den nya digitala vårdkedjan för arytmiutredning samt en fortsatt ännu större uppmärksamhet kring vikten av tidig diagnos och behandling av förmaksflimmer.

Pandemin kommer även under andra kvartalet 2021 att sätta vissa begränsningar för tillväxten, men under andra halvan av 2021 räknar vi med att se en tillväxt igen vilket visar vägen mot vårt mål på över 30 % årlig tillväxt.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och den nya vårdkedjan för tidig diagnos för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

Zenicor har sin verksamhet med utgångspunkt från Stockholm och bedriver utveckling och tillverkning i Sverige, samt internationell forskning inom strokeprevention och screening för förmaksflimmer. Försäljning och marknadsföring sker med egen personal. Vid kvartalets utgång (2021-03-31) uppgick antalet anställda till sjutton personer.
 

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

Övrigt
 
Resultat Q1 2021

Rörelseresultatet per aktie för perioden uppgick till 0,10 SEK (0,19 SEK)

Antalet utestående aktier per den 31 mars 2021 är 5 636 122.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens krav och följer Spotlight Stock Markets noteringskrav. Från och med 2014 tillämpar Zenicor årsredovisningslagen och BFN:s kompletterande regelverk BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Bolagets redovisningsprinciper är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2020).

Bolagets verksamhet och riskfaktorer

Styrelsen och verkställande direktören anser att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Vid bedömning av Zenicors framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Zenicors verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Zenicors resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets senaste avgivna årsredovisning (2020).

Transaktioner med närstående

Löner och ersättningar till styrelse och företagsledning har utbetalats under perioden enligt marknadsmässiga villkor.
 

Finansiella utvecklingen

Den minskade omsättningen beror på senarelagd nyförsäljning på Zenicors marknader i samband med effekter av Corona-krisen. Investeringar i utvecklingsarbete har gjorts och aktiverats under perioden. Personalkostnaderna för första kvartalet har minskats med ca 375 KSEK tack vare statligt stöd för korttidspermittering.

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det andra kvartalet 2021 publiceras 2021-08-27

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 publiceras 2021-11-19

Bokslutskommuniké för 2021 publiceras 2022-02-11

Rapporterna finns tillgängliga via www.zenicor.se 

Stockholm 2021-05-07

Håkan Jansson, styrelseordförande                                         Mats Palerius, VD och styrelseledamot

Lena Kajland-Wilén, styrelseledamot                                      Gundars Rasmanis, styrelseledamot

Sonny Norström, styrelseledamot                                           

För ytterligare information kontakta:

Mats Palerius, VD
Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm

Tel: 070-561 55 64

Mail: mats.palerius@zenicor.se

www.zenicor.se