Kalender

17 – 19 April

25:th Swedish Cardiovascular Springmeeting, Gothenburg, Sweden

24 – 26 April

SFAM, Swedish Congress for General Practitioners, Uppsala, Sweden

6 Mai

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Training days for cardiologist nurses), Jyväskylä, Finland

14 – 16 Mai

Vitalis, Gothenburg, Sweden

16 – 17 Mai

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

 

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021 kl. 17.00 på Zenicor Medical Systems AB, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen  den 17 maj 2021. Anmälan sker till Zenicor senast onsdagen den 19 maj 2021 antingen per post på adress Zenicor Medical Systems AB, ”Årsstämman 2021”, Saltmätargatan 8, 113 59, Stockholm, alternativt per telefon 08-442 68 66 eller via Zenicors hemsida; https://zenicor.se/investerarrelationer/arsstamma-2021/. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 19 maj 2021 att omregistreringen då är verkställd. 

Ombud m.m.  
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

 

Åtgärder med anledning av Covid-19
Zenicor Medical Systems AB kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

 • Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
 • Inga valberedningsledamöter, styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som har minsta symptom av sjukdom, kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel
   
 • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
   
 • Planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att minska årsstämmans längd.  
   
 • Årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på
  dagordningen har avhandlats.

   
 • Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman måste ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

 

Viktigt!
Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt.

Zenicor Medical Systems AB tillhandahåller blankt fullmaktsformulär på hemsidan.

Zenicor Medical Systems AB följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.
 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Val av styrelse

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
     teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 9b:  Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning. 

Punkt 10: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius och Gundars Rasmanis, samt omval av Håkan Jansson för att utses av styrelsen till styrelseordförande.

Punkt 11: Styrelsearvode föreslås utgå med 120 000 kr till Håkan Jansson samt med 60 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén och Gundars Rasmanis. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.
 

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 5 636 122 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmans beslut under punkten 13 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga från och med minst tre veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress ovan) och på www.zenicor.se och skickas till aktieägare som så begär.

_____________________

Stockholm i april 2021

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN