Nu inleds den fjärde och avslutande fasen av SAFER-studien i UK

Den fjärde och sista fasen av screeningstudien SAFER har inletts i Storbritannien. Den första personen av de totalt planerade 120 000 deltagarna har precis inlett en tre veckors screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Resultatet från SAFER-studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Storbritannien.

Samtidigt utökas affären för Zenicor med ytterligare 1,5 MSEK, för att omfatta ett totalt ordervärde på 8,5 MSEK.

Som tidigare meddelats valdes Zenicor 2018 som enda leverantör av EKG-utrustning till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer, SAFER-studien. De tre första faserna av studien har sedan 2018 genomförts med mycket positivt resultat. Den fjärde och avslutande delen av SAFER-studien omfattar 120 000 individer som ska lottas att delta i screeningen eller att ingå i studien som kontrollgrupp. Syftet med studien, som är statligt finansierad av National Institute for Health Research och leds av forskare på Cambridge University, är att undersöka om screening för förmaksflimmer leder till en minskning av antalet personer som drabbas av stroke.

– Tillsammans med Strokestop-studien, som nyligen presenterade sin femårsuppföljning, utgör SAFER-studien ett väsentligt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer som tas av de olika hälsomyndigheterna runt om i världen. Att Zenicor-EKG används i båda dessa studier innebär en unik fördel för Zenicor, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB.

SAFER-studien baseras på samma distribuerade, digitala system som används i Zenicors vårdkedja för arytmiutredningar som redan används i flera länder i Europa. Det är mycket enkelt för vården och regionerna, när ett beslut om screening skulle komma, att lägga till och börja med screening på en redan existerande, välfungerande struktur. Zenicor-EKG är optimerat för vården och för att hantera stora flöden när tusentals personer ska genomgå screening. Erfarenheterna från de första faserna av SAFER-studien visar att Zenicor-EKG är mycket användarvänlig och är en digital lösning som är mycket väl anpassad för äldre, vilka är målgruppen för screening.
 

Mrs Julia Fox, 75, användare av Zenicor-EKG i fas 3 av SAFER i slutet av 2020 kommenterar:

– We watched the little video showing you how to use it and I thought, I’m sure I can cope with that. And it really is incredibly simple. You just put your thumbs on the little buttons and then it tells you when to press send. Then off the information goes, and that’s it. It was so easy it was unbelievable.

 

Om SAFER-studien

SAFER-studien är ett engelskt forskningsprogram som undersöker screening som metod för att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer. Syftet med projektet är att utreda om screening för förmaksflimmer hos personer förhindrar stroke jämfört med nuvarande rutinsjukvård, och om det är kostnadseffektivt. Screeningen genomförs med Zenicor-EKG. Studiens resultat förväntas ligga till grund för hur kommande screeningprogram genomförs och implementeras. Studiens inledande faser genomfördes under 2018 – 2020 och i den fjärde och sista fasen beräknas inkludera patienter till och med 2022.
För mer information om SAFER, besök: https://www.safer.phpc.cam.ac.uk

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter såsom Socialstyrelsen i Sverige och NHS i Storbritannien för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se 

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: zenicor.se/pressmaterial 

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021.