Kalender

17 – 19 April

25:th Swedish Cardiovascular Springmeeting, Gothenburg, Sweden

24 – 26 April

SFAM, Swedish Congress for General Practitioners, Uppsala, Sweden

6 Mai

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Training days for cardiologist nurses), Jyväskylä, Finland

14 – 16 Mai

Vitalis, Gothenburg, Sweden

16 – 17 Mai

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Screening med Zenicor-EKG kan spara miljarder för svensk sjukvård

Under den pågående digitala europeiska hjärtkongressen ESC, presenterades för första gången de hälsoekonomiska resultaten från STROKESTOP-studien där Zenicor-EKG har använts för att screena för förmaksflimmer med syftet att förhindra stroke. De hälsoekonomiska resultateten visar att screening med Zenicor-EKG är kostnadseffektivt och kostnadsbesparande för samhället. För varje årskull 75/76-åringar i Sverige som screenas för förmaksflimmer, kan samhällets kostnader minskas med 3,6 miljarder kronor.

STROKESTOP-studien har som tidigare meddelats presenterat sina resultat och visat att tusentals strokefall kan förhindras genom att äldre personer screenas med Zenicor-EKG. Denna studie är första gången som nyttan med screening för förmaksflimmer har påvisats.

Nu presenterar även forskarna vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet, de första resultaten av den hälsoekonomiska analysen som visar att screening med Zenicor-EKG är en ren kostnadsbesparing för samhället. Studien visar att varje person i åldern 75/76 år som screenas för förmaksflimmer innebär en kostnadsbesparing redan efter tre år, och i ett ”life-time”-perspektiv sparas samhällskostnader på EUR 1 800/per screenad person. Det innebär att för varje årskull 75/76-åringar i Sverige (ca 200 000 personer) som screenas för förmaksflimmer skulle de svenska sjukvårds-kostnaderna kunna minskas med 3,6 miljarder kronor.

– Att screening med Zenicor-EKG har visat att man kan undvika tusentals strokefall och att Zenicor-EKG bevisat är en enkel och användarvänlig digital lösning för åldersgruppen 75/76-åringar, och nu även visar sig vara kostnadsbesparande är helt fantastisk. Zenicor har nu en helt unik position inför kommande utvärderingar och införande av nationella screeningprogram i Sverige och i andra länder, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

Förmaksflimmer innebär en ökad risk att drabbas av stroke. Många personer har förmaksflimmer utan att känna symtom, vilket leder till att dessa personer förblir odiagnostiserade och obehandlade och därmed löper en femfaldig ökad risk att få stroke jämfört med friska personer. Screening för förmaksflimmer med syfte att identifiera personer med ett okänt flimmer, samt behandling av dessa med blodförtunnande läkemedel har nu visat sig inte bara minska antalet strokefall, utan dessutom vara kostnadsbesparande för samhället. Dessa viktiga slutsatser stärker nyttan av att införa screening för förmaksflimmer som ett möjligt nationellt screeningprogram.

Redan 2017 utvärderade Socialstyrelsen införandet av nationella screeningprogram för förmaks-flimmer, men då saknades forskningsresultat som visade på nyttan med screening. I och med de presenterade medicinska resultaten tillsammans med den nu presenterade hälsoekonomiska analysen, finns underlag med väsentliga nya rön att göra en ny utvärdering av nyttan med screening för förmaksflimmer.

Om STROKESTOP-studien

STROKESTOP är världens första randomiserade studie som undersöker om systematisk screening förebygger strokeinsjuknanden. Totalt 28 000 personer i 75- och 76-års ålder ingår i studien, varav hälften bjudits in till screening med Zenicor-EKG under två veckor. Studien leds av forskare på Karolinska Institutet och första resultaten publicerades 2015. Data från den nyligen presenterade femårsuppföljningen avseende strokeinsjuknanden visar att över 2 300 strokefall skulle kunna undvikas för varje årskull 75/76-åringar i Sverige som bjuds in till screening för förmaksflimmer.  

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial